top of page
Sony CFexpress Type B

카메라 대여시 렌탈가능

주요 특징들
  • CFexpress 유형 B 및 XQD 카드용
  • USB 3.1 2세대 인터페이스
  • 데이터 전송 속도: 최대 10Gb/s
  • USB Type-C 및 Type-A 케이블 포함

Sony CFexpress Type B

₩5,000가격
    bottom of page